• Koostöö tagab suurema tulu!

  • Tulutoov, säästlik ja jätkusuutlik metsamajandus

Meist

Eesti Erametsade Selts on asutatud lähtudes efektiivse ja jätkusuutliku metsamajandamise põhimõtetest.

Seltsi eesmärgiks on pakkuda oma liikmetele abi ja nõu metsa majandamisel, mis aitaks kaasa metsade tootlikkuse kasvule ja tagaks metsa majandamisest tekkiva tulu stabiilse kasvu pikaajalise perioodi vältel.

Seltsi liikmeks võivad astuda kõik erametsaomanikud, kelle mets asub Eestis.

Eesti Erametsade Selts pakub oma liikmetele metsanduslikku nõu seltsi juures tegutseva atesteeritud metsakonsulendi poolt.

Metsanduse komplekslahendused!

Teenused

Eesti Erametsade Selts osutab oma liikmetele alljärgnevaid teenuseid:

  • metsamajanduslike tööde organiseerimine;
  • kasvava metsa raieõiguse ja/või metsamaterjali enampakkumiste korraldamine;
  • siseriiklike ja Euroopa Liidu toetuste taotlemine metsanduslike tööde teostamiseks;
  • ühistegevuse organiseerimine;
  • koolituste korraldamine ja oskusteabe edastamine;
  • ühishuvide esindamine ja kaitsmine.

Selts on sõlminud koostöölepingu Forestplanter OÜ-ga, kes on üks suurim, suletud juurekavaga metsataimi tootev ettevõte Eestis. Koostööleping kindlustab seltsi liikmetele vajaminevad, kodumaist päritolu metsataimede kogused ja soodsamad hinnad.

Metsa müük

Selts korraldab kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali elektroonilisi enampakkumisi internetikeskkonnas WWW.METSAOKSJON.EE. Internetikeskkonna kasutamiseks on selts sõlminud enampakkumissüsteemi haldava ettevõttega koostöölepingu.

Enampakkumissüsteem on üles ehitatud põhimõttel, mis välistab isikutel, kes ei ole süsteemi kasutajad, enampakkumisel oleva objekti detailsete andmetega (asukoht jms.) tutvumise.

Enampakkumisel osalevale ostjale genereeritakse süsteemi poolt anonüümsuse tagav unikaalne kasutajanimi, mille all ta esineb kuni enampakkumise lõpuni. See välistab enampakkumisel osalejate omavahelised kokkulepped, omandamaks enampakkumisel olev objekt võimalikult madala hinnaga.

Metsaomaniku ainuõige valik – metsa müük enampakkumise teel!

Liitu

 

* Täida juhul, kui registreerud juriidilise isikuna.

** Need väljad on kohustuslikud.

Olen tutvunud Eesti Erametsade Selts´i põhikirjaga ning olen teadlik põhikirjast tulenevatest seltsi liikme õigustest ja kohustustest.

Käesolevaga annan Eesti Erametsade Selts’ile õiguse koguda, töödelda ja säilitada minu isikuandmeid elektroonilises registris ja/või infosüsteemis põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

 

  • Juhatus teeb otsuse liikmeks vastuvõtmise kohta.

Kontakt

 

Eesti Erametsade Selts

reg. kood 80330527

Tamme, Sõmerpalu vald, Võrumaa 66627
 info@erametsaselts.ee
   +372 511 6666


Metsaoksjon

Forestplanter